به گزارش برنا از اراک، علی بیات با بیان این مطلب افزود: طرح مجموعه شهری اراک برای فضایی به طول تقریبی 85 کیلومتر و عرض میانگین 20 کیلومتر از شهر جدید امیرکبیر تا مهاجران تهیه شده و قسمتهایی از دو شهرستان اراک و شازند را شامل می شود.

وی عنوان کرد: این طرح از طرح فرامقیاس ناحیه اراک راهبرد می گیرد و در عین حال به طرحهای فرومقیاس شامل طرحهای جامع و هادی شهری و طرحهای هادی روستایی و امثالهم در این محدوده فضایی راهبرد می دهد.

بیات گفت: هدف از آن ساماندهی فضایی و کارکردی 3 منظومه شهری و صنعتی موسوم به امیرکبیر ، اراک و مهاجران و هماهنگی و پیوند بین طرح توسعه و عمران ناحیه اراک با طرحهای فرومقیاس اعم از طرحهای جامع و هادی شهری و روستایی و طرحهای فرعی در این قسمت از شهرستانهای اراک و شازند در جهت مدیریت و هدایت نحوه استفاده بهینه از زمین و فضا است.