به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛امیرحسین امرایی والیبالیست نوجوان اهل رومشکان که چندین سال است در سطح اول والیبال کشور حضوری فعال داشته و در این راستا عناوین و مقام‌های ارزشمندی را کسب کرده ،امسال و در فصل‌جدید لیگ‌برتر نوجوانان کشور در تیم‌نوجوانان عقاب تهران و در لیگ برتر جوانان هم در تیم‌جوانان عقاب بازی خواهد کرد.

 خبر :حسن امرایی