به گزارش خبرگزاری برنا ؛ سید محمود حجتی، از مجتمع پرورش گل رز هزار دستان بیرجند بازدید کرد.

غلامرضا قوسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی دراین بازدید اظهار کرد: به جهت خشکسالی های متوالی و لزوم تغییر الگوی کشت به جهت تغییر اقلیم به سمت گیاهان کم آبخواه و افزایش تولید از مقدار معین آب مصرفی و همچنین تمایل کشاورزان به جهت تکنولوژی جدید، تولید محصول خارج از فصل، کنترل عوامل محیطی و امکان کشت محصول در هر منطقه آب و هوایی، احداث گلخانه مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: شهرستان بیرجند دارای سطحی به میزان 3/6 هکتار گلخانه به شرح ادامه بوده که در این بین دو گلخانه گل رز شهرستان (مجتمع هزاردستان و مجتمع هارکو) با توجه به کیفیت محصول و اشتغال ایجاد شده و وجود فضای مناسب جهت توسعه آن که در دست اقدام است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: سطح زیرکشت باغی شهرستان 8808 هکتار، سطح زیرکشت آبی5483 هکتار، سطح زیرکشت دیم 3325 هکتار و میزان تولید 9605 تن است.

وی با بیان اینکه میزان تولید یک میلیون 350 هزار‌‌ شاخه تعداد گل است، گفت: تعداد اشتغال مستقیم 16 نفر تعداد و اشتغال غیرمستقیم 100 نفر بوده و بازار هدف در حال حاضر ‌اصفهان و تهران است.

وی ادامه داد: سطح در حال گسترش 7 هکتار است که در دو فاز 3 و 4 هکتاری اجرا خواهد شد.