به گزارش خبرگزاری برنا در این هفته از مسابقات 71 راس اسب در گروه های مختلف با هم رقابت کردند و در دور نخست که مخصوص اسب های دو ساله نژاد ترکمن و در مسافت هزار متر برگزار شد اسب های گزل قوش گز، یل شاد و ایل گلی به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

در دومین دور اسب های دو ساله نژاد دوخون هزار متر رقابت کردند که در نهایت اسب کارانوس اول شد، اسب برلین به مقام دوم دست یافت و اسب شیرین عنوان سوم را کسب کرد.

اسب های دو ساله نژاد تروبرد برگزار کننده سومین دور هزار متری این مسابقات بودند که در پایان اسب بای بای چلنج اول شد و اسب های آلتون تاش و پرنس لیدی دوم و سوم شدند.

دور چهارم رقابتها در مسافت 1200 متر و بین اسب های نژاد دوخون دو ساله برگزار شد که اسب های بوی سان، سوژه و آل میدان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در دور پنجم اسب های دوخون سه ساله کلاس 5 در مسافت 1200 متر اسب راک استار زودتر از سایرین از خط پایان گذشت و در پی او اسب های آزادی و کینگ ولف دوم و سوم شدند.

اسب های دو خون سه ساله کلاس 4 برگزار کننده دور ششم هفته پنجم مسابقات اسبدوانی آق قلا در مسافت 1200 متر بودند که در پایان اسب لان زا مقام اول را کسب کرد، گیورگی دوم شد و اسب بادیگارد به مقام سوم این دور رسید.

دور پایانی رقابتهای هفته پنجم کورس پاییزه آق قلا بین اسب های سه ساله دو خون کلاس سه در پایان 1200 متر رقابت اسب سیتی دنسر قهرمان شد، آرشا به مقام دوم رسید و اسب نیوکلاسیک در جای سوم قرار گرفت.

اسب های آتلار؛ سیلاس؛ کامیاب؛ جینی اژدری؛ پتیورز؛ نهیر؛ لادی ماری؛ دازتاجر؛ یاشاردو و روجیک 10 اسب حذف شده در هفته پنجم رقابت ها بودند که علیرغم ثبت در جدول مسابقات از حضور در دورهای هفت گانه بازماندند.

در این هفته از مسابقات 825 میلیون ریال جایزه نقدی به چابکسوران، مالکان و مربیان اسب های برتر تعلق گرفت.