به گزارش خبرگزاری برنا ، اشتغال و بیکاری از جمله موضوع های اساسی هر کشوری است به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از شاخص های توسعه یافتگی یک کشور محسوب می شود.

بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 12.2 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.

روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به تابستان 1396 به میزان 0.7 درصد افزایش داشته است و جمعیت بیکار کشور با 237 هزار نفر افزایش به 3 میلیون و 326 هزار نفر رسیده است.

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی ( نرخ فعالیت) جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که 40.9 درصد جمعیت در سن کار( 10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان و بیکاران قرار گرفته اند.

همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1396) 0.2 درصد افزایش یافته است. بررسی نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر بیانگر آن است که 35.9 درصد از جمعیت در سن کار( 10 ساله و بیشتر) شاغل بوده اند.

این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است.

جمعیت شاغلان 10 ساله و بیشتر در این فصل 23 میلیون و 956 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 158 هزار نفر افزایش داشته است.

بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان 1397، بخش خدمات با ‌49.5 بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.

در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 31.6 درصد و کشاورزی با 18.9 درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 24.9 درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان 1397 بیکار بوده‌اند.

بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌ دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان1396) 0.8 درصد افزایش یافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که در تابستان 1397، 10 درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌ اند.

این در حالی است که 41 درصد از شاغلان 10 ساله و بیش‌تر، 49 ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی تابستان سال 1397 مربوط به استان خراسان شمالی با 46.8 درصد و کمترین میزان مربوط به سیستان و بلوچستان با 34.1 درصد است.

کهگیلویه و بویراحمد، پس از استان های کرمانشاه و خوزستان بالاترین نرخ بیکاری را دارد و بیکاری در تابستان امسال نسبت به تابستان 96 به میزان 4.9 درصد افزایش یافته است.

نسبت اشتغال تابستان سال 1397 استان کهگیلویه و بویراحمد با نرخ 32.2 درصد و در سال 1396 این نسبت 33.6 درصد بود که 1.4 درصد افزایش داشته است و امسال نسبت اشتغال در کل کشور 35.9 درصد است.

بالاترین میزان نرخ بیکاری در تابستان سال 1397 کرمانشاه 16.4 درصد و کمترین میزان نرخ بیکاری استان همدان 6.5 درصد بود.

برآورد نقطه ای نرخ بیکاری در تابستان سال 1397 استان کهگیلویه و بویراحمد 15.5 بود که 4.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال 96 بیشتر شده است.

از نظر نرخ بیکاری در کل کشور استان کهگیلویه و بویر احمد در رتبه سوم قرار دارد و میانگین نرخ بیکاری در کشور 12.2 درصد است.

کهگیلویه و بویراحمد از نظر نسبت اشتغال پس از استان های سیستان و بلوچستان، قم، مرکزی و ایلام در رتبه پنجم کشوری از لحاظ کمترین اشتغال قرار دارد.

بالاترین نسبت اشتغال در تابستان سال 1397 خراسان شمالی 42.2 درصد و کمترین میزان سیستان و بلوچستان 28.9 درصد بود.

نرخ مشارکت اقتصادی تابستان سال 1397 استان کهگیلویه و بویراحمد 38 درصد و در سال 1396 نرخ مشارکت اقتصادی 37.6 درصد بود که 0.4 درصد کاهش یافته است و نرخ مشارکت اقتصادی امسال در کل کشور 40.9 درصد است.

کهگیلویه و بویراحمد از نظر نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور پس از استان های سیستان و بلوچستان، مرکزی، ایلام، لرستان و گلستان در رتبه ششم کمترین نرخ مشارکت اقتصادی قرار دارد.