به گزارش برنا از اراک، محمود نعمتی با اشاره به موافقت کارگروه ملی رفع موانع تولید جهت واگذاری شرکت آونگان به خریدار جدید، افزود: آونگان در حال حاضر در اختیار اداره ورشکستگی شهرستان اراک قرار دارد و تاکنون جهت واگذاری آن چندین مرحله مزایده انجام شده است.

وی افزود: هر چند مزایده‌ها جهت پیدا کردن مشتری و فروش کارخانه انجام گرفت، اما متاسفانه متقاضی و خریداری اعلام آمادگی نکرد.

نعمتی ادامه داد: اخیرا یک متقاضی برای خرید شرکت اعلام آمادگی کرده است که با واگذاری شرکت به خریدار جدید موافقت شد.

وی تصریح کرد: این واگذاری مشروط بر پرداخت بدهی حدود 6 میلیارد تومانی کارگران به صورت نقد و احیای کارخانه انجام خواهد گرفت و باید منتظر بود و دید که اداره ورشکستی شهرستان اراک این مصوبه کارگروه را چگونه اجرایی خواهد کرد.

مدیرکل دفتر اقتصادی با اشاره به اینکه خریدار بومی استان مرکزی است، گفت: رقم واگذاری شرکت طبق قانون مشخص خواهد شد.