به گزارش برنا،فرزاد قلندری از همکاری های مدیریت کارخانه مزبور در رفع مشکلات کارگران مجموعه قدردانی کرد و افزود : مدیرعامل آرتاویل تایر، حقوق کارگران را در روزهایی که تولید این کارخانه متوقف شده بود، پرداخت  کرده است.