خبرگزاری برناازلرستان؛امید رضا الیاسی، حسین شیرزادگان،اشکان کاکولوند و عرفان امیری هندبالیست های الشتری می باشند که در بین دعوت شدگان به اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان ساحلی ایران قرار دارند.

همچنین سرپرست تیم منتخب هندبال ساحلی لرستان برعهده صمدامیری،مدیرفنی سجادامیری، سرمربی سجادندری،کمک مربیان ربیع الله حسنون ورسول غلامی قراردارد.

خبر:  سجادجوانمرد