به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛عزیزپور روز سه شنبه در نشست با روسای هیئت های ورزشی شهرستان بروجرد با بیان این مطلب ،اظهار کرد: بروجرد یک قطب ورزشی است وبایدبرمبنای استعدادها به آن توجه شود.

او افزود: ابهاماتی را پیش آورده بودند که استان نمی خواهدسهم شهرستان را بدهد یا به شهرستان کمک نمی شود که  این موضوع واقعیت ندارد.

عزیزپور تصریح کرد: برگشت درآمد به خزانه دولت واریز می شود وبه حساب شخص یا مرکز استان واریز نمی شودویک ماه تا 45روز طول می کشد تا  به استان برسد.

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان با بیان اینکه سقف اعتبار  برحسب ورزشکار سازمان یافته است ،گفت: روزی که آمدیم 32 هزارورزشکارسازمان یافته داشتیم ولی  در حال حاضر این میزان به  حدود  50 هزارنفر رسیده است  که پیش بینی ما در این راستا  بالاتر از 60 هزارنفر ورزشکارسازمان یافته در استان  تا پایان سال است.

عزیزپور با اشاره به پروژه های عمرانی ورزشی در سطح شهرستان بروجرد نیز خاطر نشان کرد: درحال پیگیری پروژه های عمرانی شهرستان هستیم تا به سرانجام برسند که در این راستا سالن پروژه مسکن مهر از اعتبارات سال گذشته انجام دارد می شود همچنین برای توسعه خانه وزنه برداری  و8 هزارمترمربع مساحت چمن مصنوعی  نیز اعتبار گذاشته ایم  که اگر مشکل آشفتگی بازارنبود چمن مصنوعی تاپایان سال   به اتمام می رسید .

او گفت:در حال پیگیری  به انجام رساندن سالن شمشیربازی,  زمین چمن مصنوعی روستایی  وهمچنین بحث زمین چمن  درونایی نیزهستیم.