به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ افشین صبح روز چهارشنبه  در دومین نشست تخصصی مسئولان ورزش بانوان  منطقه ۵  کشور که باحضور بانوان منطقه ۵ و جمعی از نواب رییس فعال استان در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان لرستان برگزارشده بود،اظهار کرد: تصدی بانوان در روسای هیاتهای ورزشی استانها افزایش یابد.

 او  مطالبه گری را نیاز اصلی بانوان دانست و افزود: با تقویت روحیه مطالبه گری، بانوان می توانند به جایگاه اصلی خود برسند.

افشین  ضمن تاکید حمایت مدیران ورزش و جوانان استانها از بانوان،تصریح کرد: تصدی گری بانوان در پست های روسای ورزشی افزایش یابد.