به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛جمال شرف صبح روز چهارشنبه در دومین نشست تخصصی مسئولین ورزش بانوان منطقه ۵که به میزبانی لرستان برگزارشده بودبا بیان اینکه تصدی گری بانوان در راس هیاتهای ورزشی استان را صفر دانست واظهار کرد:  این ظرفیت در شهرستانها به خوبی در حال اجراست.

او با اظبیان اینکه ۱۴ نفر از روسای هیاتهای شهرستانی را بانوان تشکیل می دهند ،افزود: در رشته جودو نیز یک بانو سرپرست هیات استان بود که در مجمع انتخاباتی این هیات  انصراف داد.