به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛درپی درج مطالبی مبنی برحفاری غیرمجاز اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان سلسله درمنطقه سیف آباد "قلائی"شهرستان سلسله وشایعات منتشرشده درفضای مجازی مبنی برکشف اشیاءتاریخی وگنج دراین منطقه مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری لرستان درگفت وگو با خبرنگار برنا در الشتر نسبت به درج این مطالب درفضای مجازی واکنش نشان داد ومطالب مطرح شده درفضای مجازی را شایعه وکذب محض دانست.

سید امین قاسمی دراین گفت وگو اظهار کرد: اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان سلسله بنابرمجوزات لازم وطرح مطالعاتی ۱۳جلدی تدوین شده درمنطقه مذکور نسبت به طرح آبخیزداری درحال خدمت می باشند که بلافاصله پس از برخی گزارشات مردمی به استان مبنی برشایعات مطرح شده وکشف اشیاءتاریخی دراین منطقه،تیم سه نفره ازکارشناسان اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری لرستان جهت صحت موضوع به منطقه سیف آباد اعزام شدند که درگزارشات مطرح شده کارشناسان هیچ گونه مدارک خاص مبنی برکشف اشیاءتاریخی دراین منطقه یافت نشد.

قاسمی افزود: به عنوان سکاندار میراث فرهنگی لرستان مطالب مطرح شده در فضای مجازی درمورد منطقه "سیف آباد قلائی الشتر" وپیدا شدن اشیاءتاریخی دراین مناطق را شایعه وکذب محض می دانم

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری لرستان درادامه مصاحبه خود به برخی ازاخبار ومطالب مطرح شده  درمورد"الشتر میراث دارندارد" واکنش نشان داد وگفت:باتوجه به حفظ سمت مدیریت فعلی میراث شهرستان سلسله دردو شهرستان سلسله وخرم آباد مدتهاست به دنبال مدیری قوی ومتخصص برای منصب داری اداره میراث شهرستان سلسله می باشیم واین که ازطرف اداره کل میراث فرهنگی لرستان یک نفر ازنیروهای جوان ومتخصص درامور میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری رابرای مدیریت درشهرستان سلسله معرفی نمودیم که بامخالفت فرماندار شهرستان مواجه شد واین موضوع که بنا برپیشنهاد فرماندار سلسله یک نفرجهت مدیریت اداره میراث فرهنگی شهرستان سلسله به اداره کل معرفی شده است ودرحال حاضردرطی گذراندن مراحل اداری می باشد.

 بدین ترتیب مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری لرستان تیرخلاص را برشایعات مطرح شده درمورد"منطقه سیف آبادقلائی الشتر" را شلیک کردو صحبت های میراث دار لرستان فصل الخطابی است برپایان شایعات مطرح شده .

 خبرنگار: سجاد جوانمرد- الشتر