به گزارش خبرگزاری برنا ؛ رئیس گروه میراث طبیعی دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی در نشست کمیته ثبت و حریم میراث طبیعی، گفت: «26 پرونده در این کمیته توسط کارشناسان و صاحب نظران بررسی شد که از این تعداد هشت پرونده مربوط استان قم، چهار پرونده از قزوین و یک اثر از زنجان و پنج اثر طبیعی از استان آذربایجان شرقی واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی طبیعی شدند».

علی قمی اویلی با اشاره به ثبت هشت اثر طبیعی استان قم شامل کوه دو برادران ، گنبد نمکی و شش درخت کهنسال در روستای وشنوه، گیو و کهک، افزود: این نخستین بار است که استان قم بعد از 10 سال از ایجاد فهرست میراث طبیعی، با ارائه 9پرونده طبیعی در کمیته میراث طبیعی شرکت کرده که هشت اثر آن واجد ارزش ثبت شناخته شد.

به گفته وی، از سه اثر ارایه شده از سوی استان زنجان شامل دو چشمه و یک درخت چنار تنها درخت چنار کهنسال روستای جیا مورد تایید اعضای کمیته قرار گرفت و قرار شد دو پرونده چشمه سهرورد و کرسف پس از تکمل اطلاعات مجددا در کمیته مورد بررسی قرار گیرد.

قمی قدمت چنارهای مطرح شده در این نشست را 200 تا 500 سال اعلام کرد و گفت: چهار درخت کهنسال چنار و ارس از استان قزوین نیز واجد ارزش ثبت شناخته شدند.

پنج اثر از استان آذربایجان شرقی از جمله آثار تصویب شده در کمیته ثبت و حریم میراث طبیعی به شمار می رود.