به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛این نشست  با حضور مدیر مناطق امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهندس مجید باروت کوب زاده، مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاههای لرستان، آیت اله العظمی بروجردی، ایلام، صنعتی کرمانشاه، رازی کرمانشاه و کردستان، در اتاق جلسات حوزه ریاست دانشگاه لرستان، برگزار شد.

خسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان و محمد جعفری معاون پشیتبانی و توسعه دانشگاه لرستان، در این نشست طی سخنانی، ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان، اظهار امیدواری کردند که برگزاری اینگونه نشستها باعث تقویت هم افزایی و وحدت رویه در مورد آیین نامه ها و قوانین، در بین دانشگاههای منطقه پنج کشور شود.  

مجید باروت کوب زاده  مدیر مناطق امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناورینیز در این نشست  گفت:«دانشگاهها بایستی تمدن ساز، نسل سوم و کارآفرین باشند».

او تصریح کرد:«تصمیمات نباید به صورت صرفاً دانشگاهی اتخاذ شوند؛ بلکه بایستی براساس منطقه بندی وزارت علوم، تصمیمات از نوع منطقه ای باشند تا وحدت رویه بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هر منطقه ای، افزایش یابد».

مدیر مناطق امور اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود:«دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بایستی ارتباط خود را با مدیران محلی و استانی گسترش دهند».

باروت کوب زاده اظهارکرد:«هدف دانشگاه این است که دانشجوی برنامه محور تربیت کند و برای رسیدن به این مقصود، بایستی پژوهشها و تحقیقات کاربردی را افزایش داد».

او بیان  کرد:«اگرچه برخی چالشها وجود دارند ولی برگزاری مستمر اینگونه نشستها، یک اقدام مهم برای تقویت هم افزایی و وحدت رویه، در جهت رفع مشکلات و چالشهاست».