به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ نظرپوری در این خصوص، اظهارکرد: در ادامه فعالیت های سال گذشته و با هدف توسعه گیاهان دارویی در شهرستان سلسله، 60 هکتار از مراتع منطقه جوانمرد با مشارکت مردم ، به کشت گیاه آنغوزه اختصاص یافته است.

اوافزود: توسعه و کشت گیاهان داروئی در عرصه های ملی و منابع طبیعی از مهمترین سیاست های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سلسله در چند سال گذشته است که علاوه بر افزایش گونه های گیاهی باعث پایداری منابع طبیعی و عرصه های ملی نیز شده است.

 نظر پوری  هدف از کاشت گیاهان دارویی را حفظ، احیاء و بهره برداری از منابع طبیعی، جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش تولید و درآمد مردم منطقه، تبدیل اراضی کم بازده به کشت گیاهان دارویی از جمله آنغوزه دانست که نسبت به سایر اقلام زراعی (گندم و جو) دارای صرفه اقتصادی بیشتری است.

اوتصریح کرد: گیاهان دارویی یکی از منابع ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی هستند که با شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره برداری صحیح می‌تواند علاوه بر کمک به حفظ رویشگاه‌های طبیعی موجود، نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغالزایی و صادرات غیر نفتی داشته باشد.