به گزارش برنا،موسی کنعانپور اظهار کرد: اخیرا مساله ابقای محور زینال شاه اردبیل مورد بحث کمیسیون ماده پنج قرارگرفته که با هماهنگی های لازم این مسیر از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان و بنا به مصوبه کمیسیون به شورای هماهنگی ترافیک شهرها ارجا داده شده است.

وی با بیان اینکه این موضوع با بحث های کارشناسی در جلسه کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفته است افزود: کارشناسان ادارات و سازمان های زیربط از محل مورد نظر بازدید کرده واین موضوع در جلسه ۲۴آبان ماه با حضور مشاور و نمایندگان دستگاه های ذیربط در شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان به تصویب اکثریت اعضا رسیده است.

موسی کنعانپور افزود: به لحاظ جایگاه قانونی و حقوقی شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان به غیر از وظایف محوله حسب مورد به عنوان مشاور فنی و فکری کمیسیون ماده پنج است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل در پایان گفت:این موضوع که از حساسیت برخوردار بوده جهت تعیین و تکلیف نهایی در کمیسیون ماده۵ اردبیل مطرح و و نتیجه به اطلاع شهروندان خواهد رسید.