به گزارش خبرگزاری برنا؛دکتر معینی با بیان این مطلب اظهار داشت: با اخذ دستور قضایی توسط همکاران اداره دامپزشکی شهرستان کرج،800 کیلوگرم مکمل ویتامینی که در آزمایشات نمونه ارسال شده به مرکز تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی نیز غیر قابل مصرف اعلام شده بود در روز سه شنبه 16 بهمن ماه و با نظارت کارشناسان اداره دارو و درمان اداره کل دامپزشکی استان معدوم شد.