به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛محمد خدابخشی روز پنج شنبه درحاشیه سفر وزیر تعاون ،کارورفاه اجتماعی به الیگودرز  به خبرنگاربرنا، اظهارکرد:عملیات اجرایے  پروژه دهکده گردشگری سد حوضیان  را آغاز ڪردیم وبیش از 1500 میلیارد تومان حجم  هست 81 درصد شرڪت سرمایه گذارے تامین اجتماعے  مشارڪت دارد و 19درصد هم  سازمان گسترش صنایع ایران این پروژه ظرف 3 الے 4 سال  به بهره بردارے مے رسد.

او افزود: ظرفیت اشتغال زایے مستقیم و غیر مستقیم  این پروژه نزدیک به 4 هزار نفر است ڪه 800 نفر به صورت مستقیم و 3200 نفر به صورت غیر مستقیم  اشتغال زایے خواهد داشت.

خدابخشی تصریح کرد: ما از وزیر درخواست ڪردیم  ڪه با توجه به اینڪه مطالعات اخیر الیگودرز را قطب دامپرورے اعلام ڪرده ، در این زمینه سرمایه گذارے بیشترے انجام شود  و پیگیر هستیم در آینده  در زمینه ڪشت و صنعت هم در الیگودرز سرمایه گذارے بیشترے انجام شود.

او گفت: مجتمع گردشگرے سد حوضیان هم طرحے ڪه پیشنهاد شده در 11 پهنه بالغ بر 250 میلیارد تومان سرمایه گذارے نیاز داردو امروز عملیات اجرایے این پروژه  آغاز خواهد شد  و با توجه به اینڪه الیگودرز گردشگرے جز مزیتهاے مهم الیگودرز است در  این زمینه هم سرمایه گذارے انجام خواهد شد.

نماینده الیگودرز تاکید کرد: در آینده شاهد رونق گردشگرے و اشتغال زایے پایدار در این حوزه خواهیم بود.

گفت وگو: مجید رحیمیان