به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ عزیزپور روز شنبه دراین گفت وگوبا  بیان اینکه  در سالهای گذشته جشنواره روز جوان فقط در دو یا سه شهرستان برگزار شده بود ، اظهار کرد: مراسم  هفته جوان سال   98 در فروردین ماه  برگزار می شود که در نظر داریم  برای اولین بار جشنواره جوان را بدون استثنا در هر یازده شهرستان  استان  برگزار کنیم.

او با اشاره به افزایش تعداد سمن های حوزه جوانان  در سال 97 ،افزود: تمام شهرستانهای استان دارای سمن هستند ودرحال حاضر فقط در دوشهرستان رومشکان و بروجرد فاقد سمن حوزه جوانان هستیم که در این دو شهرستان نیز در صدد راه اندازی سازمان های مردم نهاد  مختص به  جوانان هستیم.     .

 عزیزپور با تاکید برلزوم توجه ادارات شهرستانی به چگونگی برگزاری  جشنواره جوان ،تصریح کرد: امیدواریم تعطیلات مانع از این نشود که دستگاه ها در خصوص معرفی  جوانان برتر کم کاری کنند.

معاون  جوانان وامور فرهنگی ورزش وجوانان لرستان  ،خاطر نشان کرد: دستگاه های اجرایی درمعرفی جوانان برتر به رزومه  آنان توجه لازم را داشته باشند وجوانان نخبه را با رزومه به اداره ورزش وجوانان معرفی کنند.