به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ این جلسه با حضور  اعضای عضو انجمن و همچنین برخی اعضای غیرعضو انجمن که به این جلسه دعوت شده بودند در خانه معلم خرم آباد تشکیل شد و حاضران در جلسه، دیدگاهها و نقطه نظرات خود را برای کمک رسانی هرچه بهتر انجمن اسلامی معلمان استان لرستان به سیل زدگان استان ارائه کردند.

مسئولان انجمن نیز در این جلسه، یک گزارش کاری از کمکهای ارسالی انجمن اسلامی معلمان استان لرستان ارائه کردند.

خانه معلم ناحیه دو خرم آباد، محل جمع آوری و بسته بندی و ثبت کمکهای ارسالی انجمن اسلامی معلمان استان لرستان به مناطق سیل زده لرستان است.

در جلسه مذکور، روی این موضوع هم گفتگو شد که مسئله نیازسنجی اهمیت دارد و اینکه کمکهای ارسالی در تناسب با برآوردهای نیازسنجی سیل زدگان باشد و این مهم بیش از پیش، تقویت شود.

سیل اخیر استان لرستان یک سیل بی سابقه بوده است و خسارات مادی فراوانی به استان وارد کرده است.

بسیاری از منازل به صورت صد در صدی تخریب شده است و ضرورت دارد براساس جانماییهای جدید و با برنامه ریزیهای دولت و حمایتهای مجلس، مناطق جدید سکونت ساخته شوند.

  خبر: شهرام شرفی