به گزارش خبرگزاری برنا از تربت جام :دکترحسن جامی الاحمدی نایب التولیت مزارشیخ الاسلام احمدجامی ظهرامروز درگفتگوباخبرنگارماگفت: تابه امروز دومرحله اعزام محموله های کمک رسانی به استان های گلستان و لرستان را داشته ایم که ارزش ریالی آنها بیش ۴۰۰میلیون تومان  شامل موادغذایی برنج .روغن. چراغ. چکمه  آب معدنی  پوشاک، خشکبارو سایر نیازمندی های آنان بوده است.

 امروزنیز۳خودرومحموله های جمع آوری شده رابه ارزش ۳۰۰میلیون تومان ارسال خواهیم کرد که درمناطق آسیب دیده خوزستان توزیع خواهد کرد

خبرنگار : علیرضافیروزی