به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسه ای به مناسبت برگزاری همایش بین المللی اکوتوریسم و گردشگری روستایی در سال۲۰۲۰ در ایران گفت: بخشی از روستاها و مناطق کردستان قابلیت معرفی در سطح بین المللی را دارند و باید تلاش کنیم این ظرفیت ها در قالب همایش های بین المللی به جهانیان معرفی شود.

وی افزود: باید تلاش کنیم میزبانی همایش بین المللی اکوتوریسم و گردشگری روستایی را که سال ۲۰۲۰ در ایران برگزار می شود را در استان کردستان داشته باشیم.

مرادنیا همچنین ضرورت حضور سرمایه گذاران بخش گردشگری در استان را یادآوری کرد و افزود: اگر سرمایە گذاری پیشینە و تجربە مناسب داشتە باشد و مایل بە کار در استان باشد حتما مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

مرادنیا بە علاقە مندی های موجود میان میان کردستان ایران و اقلیم اشارە کرد و اظهار داشت: ایجاد تورهای گردشگری میان دو طرف می تواند زمینە ساز کسب درآمد باشد و با توجە علاقە مندی موجود در مردم اقلیم کردستان عراق باید از این فرصت ها بهرە برد.

وی اضافە کرد: گردشگری سلامت نیز از جملە موضوعاتی است کە می تواند درآمد مناسبی در پی داشتە باشد و حتما دستگاه‌های مرتبط بایود این مسئلە را مورد توجە جدی قرار دهند.