به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ سایه میر صادقی در جلسه تجلیل از روئسای هیات های شهرستانی هیات روستایی عشایری و بومی محلی استان کردستان که در سنندج برگزار شد، گفت: هیات بومی محلی اولین هیاتی است که برنامه های سال ۹۸ را در جلسه رسمی شرح داد.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: هیات روستایی عشایری و بومی محلی افراد قهرمان و متخصصی را در کمیته های اجرایی خود در نظر گرفته است که این مهم برگ برنده این هیات ورزشی است.

وی افزود: اداره کل ورزش و جوانان کردستان اقدامات خوبی برای سال ۹۸ در نظر گرفته و بودجه سالانه هیات ها را در ابتدا سال در اختیار آنها قرار داده است که بهتر بتوانند فعالیت کنند.

صادقی گفت: هیات روستایی عشایری و بومی محلی به صورت علمی در کردستان فعالیت می کند و قطعاً جزو ۱۰ هیات برتر کشور است و باید تلاش شود که این رتبه در میان هیات های کشور ارتقاء پیدا کند.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: امروز مقرر شد که بودجه ای در اختیار ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها قرار گرفت که ۱۰ خانه ورزش روستایی آنها تجهیز شود و باید هیات های شهرستانی با مطالبگری بتوانند بودجه ها را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه رسانه ها بازوان اجرایی هیات ها هستند، گفت: هیات ها باید ارتباط خوبی با رسانه ها داشته و تبلیغات خوبی برای فعالیت های خود انجام دهند.