به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، حمید رضا قاسمی مدیرکل تامین احتماعی استان کرمانشاه گفت: از جمعیت یک میلیون ۹۵۲ هزار نفری استان ۷۷۳ هزار و ۲۰۱ نفر تحت پوشش چتر حمایتی بیمه ای سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که نشانگر ضریب پوشش جمعیتی ۳۹.۶ درصدی در استان است. همچنین گفتنی است رشد گروه های بیمه ای نسبت به سال قبل در بیمه اجباری ۳ درصد، بیمه اختیاری ۱۲ درصد، بیمه مشاغل آزاد ۱۴.۴ درصد، تعداد کارگاه ها ۱۲ درصد و پرونده مستمری بگیران ۹.۷ درصد بوده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: تعداد بیمه شدگان زن خانه دار ۳۴۳۰ نفر بوده که این آمار نسبت به سال قبل از رشدی ۵۰۰ درصدی برخوردار بوده است، شمار بیمه شدگان زن خانه دار تا پایان فروردین امسال ۳۶۲۵ نفر بوده و از رشد ۶ درصدی برخوردار است.

او نسبت حمایت استان ۵.۰۶ درصد، سهم بیمه شدگان اجباری از کل بیمه شدگان (اصلی) را ۵۸.۱۶ درصد، سهم بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد از کل بیمه شدگان (اصلی )۸.۶۵ درصد، سهم بیمه شدگان اختیاری از کل بیمه شدگان ۴.۶۳ درصد، سهم بیمه شدگان راننده از کل بیمه شدگان ۱۲.۵۵ درصد، سهم بیمه شدگان بافنده از کل بیمه شدگان ۲.۹۵ درصد دانست.

قاسمی  ادامه داد: سهم بیمه شدگان بیمه بیکاری ۱.۴۸ درصد، سهم بیمه شدگان کارگران ساختمانی ۱۰.۲۸ درصد، سهم بازنشستگان از کل پرونده مستمری بگیران ۶۰.۲۹ درصد، سهم از کار افتادگان از کل پرونده مستمری بگیران ۵.۱۵ درصد، سهم فوتی ها از کل پرونده مستمری بگیران ۳۴.۴۵۶ درصد، ضریب شیوع حادثه در هر هزار نفر کمتر از یک درصد، بار تکفل بیمه شدگان اصلی ۱.۶۴ نفر، بار تکفل مستمری بگیران بازنشسته ۱.۴۳ نفر، بار تکفل مستمری گیران از کار افتاده کلی ۱.۶۸ و بار تکفل مستمری بگیران فوت شده ۲.۱۱ نفر بوده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه در پایان گفت: در استان کرمانشاه بزرگترین و کوچکترین شعبه از لحاظ پوشش بیمه ای، به ترتیب شعبه ۳ کرمانشاه با ۴۶ هزار و ۴۱۴ نفر بیمه شده و شعبه ماهیدشت با ۲۳۴۹ نفر بیمه شده است و به ترتیب دارای ضریب پوشش بیمه ای ۱۴ درصد و۶. درصد است.