به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، وحید خسروی دبیر هیات پزشکی ورزشی و سردبیر یک نشریه تخصصی ورزشی کرمانشاه با سابقه ١٦ سال فعالیت مستمر در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با حکم مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه بعنوان روابط عمومی این اداره کل منصوب شد.