به گزارش برنا،در این برنامه ضمن تشریح وظایف داوطلبین که دربخش حراست همکاری خواهند کرد،به نقش تاثیر گذار آنها به عنوان همیار حراست جهت برقراری نظم و راهنمایی تماشاگران وتسهیل درروند خدمت رسانی به این عزیزان تاکید شد.

در پایان  این جلسه  داوطلبین ضمن حضور در استادیوم درمحل های مقرر مستقر شدند و دستورالعمل های مصوب درقالب مانور به صورت عملی اجرا شد.