به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛فرجعلی امیری در گفت وگو با خبرنگاران،اظهار کرد:  کشت چغندر قند به روش نشایی در منطقه سه آسیابه بخش مرکزی شهرستان کوهدشت آغاز شد.

اوافزود: توسعه کشت های نشایی یکی از اولویت های سازمانی وزارت جهاد کشاورزی است و بر این اساس کشت چغندرقند با این روش در سطح ۸ هکتار برای نخستین بار در روستای سه آسیابه  آغاز شد.

 امیری تصریح کرد: کاهش طول دوره رشد، کاهش مصرف آب، کاهش آفات و بیماری ها و کاهش هزینه های مرحله کاشت و برداشت از جمله مزایای کشت نشایی است.

او بیان کرد: اگر کشت نشایی چغندرقند با تاخیر انجام شود مشکلی ایجاد نمی شود و نشا در فروردین و اردیبهشت در خزانه تهیه و به زمین اصلی منتقل میشود

به گفته امیری  یکی از مزایای اصلی کشت نشایی این است که در خزانه تمام اقدامات انجام و با کاهش طول دوره رشد، این محصول دو ماه زودتر از روش کاشت مستقیم برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی کوهدشت با بیان اینکه با اجرای این طرح از هدر روی بیش از 4 هزار متر مکعب آب در هکتار جلوگیری می شود ،خاطر نشان کرد: سرعت رشد چغندر قند در این حالت افزایش می یابد ، بنابراین عملکرد این محصول در هر هکتار در مقایسه با کشت مستقیم بذر 30 درصد افزایش خواهد یافت.