به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ امانی پورروز سه شنبه در گفت وگو با خبرگزاری هاضمن اشاره به  آمار 6 ماهه اول سال جاری در خصوص ولادت ،اظهار کرد: در شش ماهه اول سال 98تعداد 14844 واقعه ولادت به ثبت رسیده است که از کل ولادتهای ثبت شده 7868 نفر(53 درصد) پسر و 6976 نفر(47درصد) دختر بوده اند و در مجموع به ازاء هر 113 پسر 100 دختر متولد شده است ومیانگین سن مادران 29 سال و میانگین سن پدران30 سال بوده است.همچنین از تعداد کل ولادتهای ثبت شده تعداد 9452 مورد (63.7درصد) شهری و 5392مورد( 36.3درصد) روستائی بوده است.

او افزود: درشش ماهه اول سال 98 در هر شبانه روزبطور متوسط80نوزاد در استان متولد شده است ودر شش ماهه اول سال 98دراستان  هر ساعت تقریباً 3 نوزاد متولد شده است. همچنین 98.8درصد از ولادتهای ثبت شده استان در مهلت قانونی 15 روزه به ثبت رسیده اند.کهدر طی این مدت262مورد از ولادتهای ثبت شده مربوط به نوزدان دو قلو و 6مورد سه قلو بوده است .

امانی پور در خصوص ثبت وفات در استان تصریح کرد:  درشش ماهه اول سال 98 تعداد 4558 واقعه فوت به ثبت رسیده است که از کل فوتهای ثبت شده در این مدت 2703 نفر(59.3درصد) مرد و 1855 نفر(40.7درصد) زن بوده اند.

او یادآورشد:از کل فوتهای ثبت شده تعداد 3279 مورد (71.9درصد) شهری و 1279 مورد (28.1درصد ) روستائی بوده اس .وبه طور متوسط در هر شبانه روز 25 مورد فوت به ثبت رسیده است. ودر هر ساعت تقریباً 1 نفر ثبت شده است.ا

امانی پور گفت: 91.9درصد از فوتهای استان در مهلت قانونی 10 روزه به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان مهمترین عوامل مرگ و میر در شش ماهه اول سال 98 را به ترتیب بیماریهای قلبی و عروقی با تعداد 1644 واقعه(36.1درصد) ،بیماری های بد تعریف شده مانند کهولت سن با تعداد 591 واقعه(13 درصد) ،سرطان و سایر تومورها با 489 واقعه (10.7 درصد)، حوادث غیر عمدی با 485 واقعه (10.6 درصد) عنوان کرد.                                                                                                                 .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: