به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛رضایی  در جلسه کمیته اجرایی مسکن محرومین استان ، بنیادمسکن لرستان را ازاستانهای پیشتاز در مقاوم سازی مسکن روستایی درکشور عنوان کرد.

او با بیان اینکه با مقاوم سازی ۱۸ هزار و ۸۰۰ واحد روستایی استان، نرم مقاوم سازی واحدهای روستایی لرستان از ۶۷ درصد موجود به ۸۰ درصد می رسد، افزود:بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان لرستان از استانهای پیشرو در بازسازی مسکن روستایی در کشور می باشد.

مدیرکل بنیادمسکن لرستان بااشاره به انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین بنیادمسکن انقلاب اسلامی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بمنظور احداث ۲هزارواحدمسکن محرومین روستایی در استان لرستان افزود: جمعا احداث ۲۰هزارو۸۰۰واحد مسکن روستایی در دستور کار بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان لرستان قراردارد.