به گزارش برنا،این اداره کل در نظر دارد طی مناقصه عمومی یک مرحله ای تعدادی از پروژه های خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار کند.

با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران) به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir انجام خواهد شد، لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. در ضمن علاوه بر سامانه ستاد، مناقصه گران مکلف به ارایه پاکت های الف، ب و ج بصورت فیزیکی در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره می باشند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد ایران 1398/09/11می باشد.
بهسازی استخر سبلان مشگین شهر(تجدید مناقصه)
احداث یک باب زمین ورزشی روستای میرک (تجدید مناقصه)مشکین شهر
کمیل زورخانه خلخال(تجدید مناقصه)
احداث یک باب زمین ورزشی روستای اظماره(تجدید مناقصه)گرمی
احداث یک باب زمین ورزشی روستای قره خان بیگلو(تجدید مناقصه)گرمی
احداث یک باب زمین ورزشی روستای زهرای(تجدید مناقصه) در گرمی
احداث دو باب زمین ورزشی (تجدید مناقصه)در پارس آباد
تعمیرات اماکن ورزشی شهرستان گرمی
مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت 14روز یکشنبه مورخه 1398/09/17
مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت 13روز پنجشنبه مورخه 1398/09/28
زمان بازگشایی: ساعت 10صبح روز شنبه مورخه 1398/09/3

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: