به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، سیامک چوپانی این روزها و پس از دلسردی از هم استانی های خود به پایتخت رفته و تلاش دارد در فضایی جدید اهداف خود را پیگیری کند.

در ادامه گلایه های این مربی البرزی را در ادامه می خوانید:

دودلیل برای ماوجودداشت که ادامه فعالیت خودرادرتهران ازسربگیریم.اول احیای فوتبال ساحلی پایتخت وبعدنبودزیرساختها وحمایت درکرج بنده وهمکارانم ازانجام کارهای سخت که دیگران ترس انجام آن رادارند لذت میبریم چون به توانایی های خودمان اعتمادواعتقادداریم.

واقعادرعجبم که چرابارشته ورزشی که چندین سال است دررنکینگ جهانی همیشه بین پنج تیم اول دنیابوده درایران این برخوردرامیکنند.

مگرهدف از ورزش قهرمانی اول ایجادشور ونشاط وبعدکسب سکوی قهرمانی نیست؟

خب فوتبال ساحلی بالای ده سالِ که هردوی این خواسته هاکجابرآورده کرده است.

ازاین رو ازمسوولین امرخواهش میکنم به جوانان فعال دراین رشته توجه بیشتری بکنند.کم هزینه ترین ودرعینِ حال پرافتخارترین بخش فدراسیون فوتبال مابخش ساحلی ماست.

چراکرج وتهران بااین پتانسیل واین وسعت وجمعیت که طبق آماراین دواستان یک چهارم جمعیت کل کشوررادربر دارندفقط سه زمین رسمی ساحلی وجودداردکه هر سه تای آنها(ورزشگاه تختی تهران،ورزشگاه آزادی تهران و ورزشگاه انقلاب کرج)ازاستانداردهای لازم جهت برگزاری یک بازی رسمی بدور هستند.

آمارجالبتر اینکه استانهای تهران والبرز بیشترین وبزرگترین وتاثیرگزارترین مربیان وداوران بین المللی فوتبال ساحلی رادرسطح آسیاوکشوردارندامایک تیم فعال درلیگهای کشوری ندارند.

ازگوشه ترین نقطه استان البرزتاانتهای تهران اگرتوجه کنیدمیبینیدکه بالای هزاران زمین چمن طبیعی ومصنوعی دراندازه های مختلف وجودداردکه این حق جوانان بااستعدادماست امادرمقابل، فوتبال ساحلی مظلوم واقع شده وبااین همه افتخاردرسطح بین الملل فقط سه زمین غیراستانداردبرای اینهمه جوان عاشق.

مگرهزینه های فوتبال ازبخش دولتی تامین نمیشود؟

مگراین جوانانی که پابرهنه درسرماوگرماروی ماسه به دنبال عشق خودمیدوند ایرانی نیستند؟

تمام سرمایه ورزش کشورماصرف فوتبال چمنی شده که توی این چندسال هیچ مقام قابل توجهی راکسب نکرده.ریختن ماسه درگوشه ای ازپارکهای محلی،هزینه زیادی درمقابل حفظ ومحافظت جوانان ازاعتیادنیست.ماسه ای که درمقایسه باچمن نه نگهداریِ خاصی میخواهدونه هزینه زیادی دارد‌.ایجادزمین ساحلی مختص فوتبالیستهانیست خیلی ازرشته های موجوددرحال حاضردرقسمت ساحلی هم فعال هستندوخیلی ازورزشکاران رشته های دیگرهم درماسه بدنسازی میکنند.

ازاین رودولت میتواندبایک سرمایه گزاری زودبازده شرایطی رادرپارکها ومحله هافراهم آوردکه جوانان درهرشهرومنطقه وحتی کودکان ومیانسالان ازآن لذت ببرند.

این توضیحات راخیلی های دیگر هم قبل ازمن گفته اندامامتاسفانه فایده ای نداشته ومامجبوریم هرروزهشتادکیلومترازکرج به ورزشگاه تختی بااین ترافیک سنگین وهزینه های بالاوخطرات جاده ای برویم که بتوانیم ورزش موردعلاقه وتخصصی خودراانجام دهیم.

امیدوارم روزی برسدکه حداقل درهرمنطقه،شهرداری ها یک زمین ساحلی بسازندتادیگرجوانان بااشتیاق نیازنداشته باشنداین همه هزینه وخطرصرف انجام یکساعت تمرین کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: