به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ عباس رضایی استاندار اصفهان در جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان بر ارائه خدمات دولت الکترونیک در راستای تحقق سلامت نظام اداری و ارزیابی ادارات و دستگاههای اجرایی تأکید کرد.

استاندار اصفهان با اشاره به ارائه خدمات دولت الکترونیک در استان بر ضرورت تقویت ،مشارکت و تجهیز کامل زیر ساخت های دولت الکترونیک تأکید کرد.

وی تصریح کرد:تمامی دستگاههای اجرایی استان باید با توجه به مأموریت ها،منابع و نیروی انسانی که در اختیار دارند مورد ارزیابی قرار گیرند.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد:ارزیابی عملکرد دستگاههای استان در جشنواره شهید رجایی بر مبنای شاخص های شفاف و دقیق باشد و با دقت عمل این کار صورت گیرد.

در این جلسه در خصوص ارزیابی دستگاههای اجرایی و برگزاری جشنواره شهید رجایی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: