به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، چهارمتخلف شکار وصید در قالب سه گروه در منطقه شکار ممنوع دشتک و مناطق آزاد شهرستان دهاقان شناسایی و دستگیر شدند.

این متخلفان به دلیل شکار غیرمجاز ،حمل وبکارگیری سلاح در ید غیر، حمل سلاح فاقد اعتبار حمل وشروع به شکار به همراه یک قطعه کبک شکار شده،دو قبضه اسلحه دولول ویک قبضه اسلحه تک لول ساچمه زنی ، فشنگ ومهمات دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

طبق ماده ۱۱ و ۱۲ قانون شکار و صید، شکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون بوده و قابل تعقیب و مجازات می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: