به گزارش برنا از اصفهان،به ریاست دکتر رسول زرگرپور جلسه ی تصمیم گیری در خصوص نحوه ی مدیریت و سرمایه گذاری منطقه گردشگری محور کوچری گلپایگان تشکیل و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

دکتر رسول زرگرپور اظهارداشت: بررسی ظرفیت ها و راهکارهای قانونی و حقوقی موضوع با توجه به آیین نامه ها و قوانین مصوب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ضروری است.

وی با بیان اینکه باید مطالعات در خصوص زیرساخت ها و نحوه ی واگذاری ها  این منطقه توسط یک مشاور صورت گیرد، افزود: شرکت مشاور باید در ابتدا سیاستگذاری ها و زیرساخت هایی از قبیل آب، برق و... تعیین تکلیف و مطالعات امکان سنجی کامل برای محدوده را تهیه نماید و با توجه به تصمیم گیری در خصوص  تمرکز و عدم تمرکز مدیریت در این منطقه ، پیشنهادات خود را ارائه کند.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: براساس بررسی های صورت گرفته شرکت  منتخب باید طی ۶ ماه آینده شرح خدمات منطقه و مطالعات مربوط به زیرساخت ها و نحوه ی واگذاری ها را مشخص و به جلسه ارائه کند تا تصمیمات لازم اتخاذ گردد.