به گزارش برنا از اصفهان،به مناسبت روز جهانی دیابت این هیات با همکاری خیریه دیابت اصفهان ومرکز تحقیقات متابولسیم و غدد اصفهان، مراسمی در دبیرستان دخترانه برگزار کردند.

در این مراسم کارشناس دیابت در خصوص را های پیشگیری ودرمان دیابت وراه کارهایی در خصوص بهبود روند دیابت در زندگی عنوان کردند.

این مراسم با تشکیل نماد دیابت "حلقه آبی" و سر دادن شعار " دیابت و زندگی سالم "توسط دانش آموزان به پایان رسید.در حاشیه این مراسم از کادر دبیرستان غربالگری دیابت انجام گرفت.