رییس کمیسیون سیاستگذاری و پایش  اتاق بازرگانی اصفهان افزود: خوشبختانه تلاش هایی که در این کمیسیون در زمینه آیین نامه ها صورت گرفت، به ثمر نشسته و آیین نامه هیات های نظارت مالیاتی اتاق اصفهان از طرف اتاق ایران به عنوان مرجع به کل اتاق های بازرگانی کشور ارسال شده است.

وی در ادامه گفت: امیدواریم دولت با درایت لازم برجام را ادامه دهد زیرا دستاوردهای آن در سرنوشت تولید کنندگان بسیار موثر خواهد بود.

در ادامه علی نادری، مشاور عالی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ستادی در دفتر باشگاه ریاست جمهوری تشکیل شده که در آن بر سر پول ملی و تبدیل ریال به تومان بحث می شود.

وی با بیان اینکه بین دو تا سه صفر دیگر از پول ملی حذف خواهد شد، گفت: الگوی این اقدام کشور ترکیه است که این اقدام پایه پول ملی این کشور را تقویت نمود و دستاورد بزرگی برای اقتصاد کشور خواهد بود.

 مرتضی بیشه، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار نیز گفت: با توجه به ارایه بودجه به مجلس، تهیه لیست وزارت صنایع مبنی بر خارج کردن چندین مورد از ارز مبادلاتی که البته برای همه به صورت یکسان اعمال نمی شود، همچنین مساله برجام،  لازم است جلساتی در اتاق بازرگانی برگزار شود. وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون بهبود محیط کسب و کار، قبل از اینکه هر اقدامی که در اقتصاد اثر گذار است، اجرا شود باید از بخش خصوصی نظر خواهی شود، گفت: آیا در مسایل مهم اقتصادی اخیر از اتاق های بازرگانی نظر خواهی شده است؟

محمدرضا رجالی، رئیس کمیسیون گردشگری و برند شهری نیز در این نشست، پیشنهاد قرار گرفتن کمیسیون های تخصصی زیر نظر هیأت نمایندگان و اضافه شدن باکس امور هماهنگی برنامه توسعه پایدار به چارت سازمانی تحت عنوان شورای عالی هماهنگی برنامه توسعه پایدار استان اصفهان را مطرح نمود.

ابوالقاسم سرتیپی، نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق اصفهان نیز گفت: تنها راه توسعه پایدار در سطح بین المللی و اصل وجودی اتاق بازرگانی مساله روابط بین المللی است و به همین منظور اتاق اصفهان به یک دپارتمان بین المللی نیاز دارد.

کیهان عباسیان، مشاور برنامه ریزی و استراتژی اتاق بازرگانی اصفهان نیز ضمن اشاره به تغییراتی که در چارت سازمانی اتاق صورت گرفته است گفت: هدف از تدوین این چارت، گسترش ارایه خدمات به اعضا می باشد و اینکه ارایه خدمت به نحو مطلوب صورت گیرد.