به گزارش خبرگزاری برنا - استان اصفهان ، سعید امید قائمی ، معاون م مالی و اقتصادی شرکت ذوب آهن درخصوص به سود نشستن ذوب آهن اصفهان در سال 1396 پس از 2 سال گفت :  در سال 1396 مدیریت هزینه ها تداوم یافته و علیرغم افزایش هزینه های مالی ، سود خالص120 میلیارد تومانی پس از تحمل زیان 128 میلیارد تومان سال 1394 و زیان 744 میلیارد تومانی سال 1395، کسب شده است. این روند باعث شده زیان انباشته شرکت پس از 3 سال افزایش ، روند کاهنده خود را آغاز نماید .

وی افزود : در سال 1396 سرمایه درگردش شرکت 1500 میلیارد تومان  نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این موضوع نشان دهنده بهبود در توان مالی شرکت می باشد ولی به معنای خروج کامل از بحران نقدینگی نیست.

امید قائمی اظهار داشت : در سال 1396 بدهی های مالیاتی شرکت به صورت کامل تهاتر و تسویه گردید و همچنین طی مذاکره های انجام گرفته با بانکها، بیش از 1400 میلیارد تومان از تسهیلات شرکت استمهال و به سرفصل تسهیلات مالی بلند مدت در ترازنامه شرکت منتقل گردید.

معاون مالی و اقتصادی شرکت با بیان اینکه در سال 1396، حقوق صاحبان سهام شرکت روند افزایش خود را آغاز نموده است ، گفت : در سال گذشته جریان خالص وجوه نقد ناشی از عملیات طی 5سال گذشته به با لاترین حد خود رسیده وبه عدد 1،126میلیارد تومان رسید، این عدد نسبت به سال قبل یک و نیم برابر شده است. این مطلب گویای آن است که ورود جریان نقد به شرکت بهبود یافته ودر صورت استمرار این روند، بهبود وضعیت نقدینگی شرکت را نوید می دهد . امید است در سال 1397 مقدار زیادی از مشکلات نقدینگی شرکت کاسته شود.