به گزارش خبرگزاری برنا - استان اصفهان ، محسن مهرعلیزاده در جلسه بررسی مسائل و مشکلات خانه حکمت اصفهان، گفت: نبود خانه حکمت در گذشته باید به نحوی جبران شود.

وی با بیان اینکه عقلانیت و تفکری منبعث از تفکر شیعی در مردم ایران وجود داشته که ما را ممتاز کرده است، افزود: در طول تاریخ چند نقطه روشن و نورانی از مکاتب فلسفی و شیعی در کشور وجود داشته است که یکی از این نقاط اصفهان بوده که تقویت کننده مکاتب و صاحب مکتب بوده است.

استاندار اصفهان با اشاره به نگاه عمل گرایانه به این موضوع، اظهار کرد: اثرات برخی از مسائل فرهنگی و اجتماعی و فعالیت های عمیق اجتماعی و فکری و در مقابل آن اثرات تخریبی این مسائل نیز در جامعه مشاهده شده است و امروزه نبود انگیزه برای تقویت این تفکرات به شکل بارز خود در عمل، اجرا و واقعیت های جامعه به چشم می خورد.

مهرعلیزاده با بیان اینکه فلسفه یکی از ضرورت های بسیار جدی جامعه امروز است، افزود: آسیب های اجتماعی امروز جامعه نیز ناشی از عدم مراجعه به مکاتب گذشته و فاصله گرفتن از آنچه بودیم می باشد.

وی با تاکید به بها دادن به فعالیت های خانه حکمت، خاطرنشان کرد:  خانه فلسفه یعنی خانه ای که انسان سازی، تفکر، تدبیر و تعهد در آن شکل می گیرد و پایه و اساس ساختن جامعه بشمار می آید و از درون آن بزرگان علوم دیگر نشات می گیرند.