به گزارش خبرگزاری برنا- استان اصفهان، اولین تیم هیأت کوهنوردی شهرضا به بام استان اصفهان قله شاهان کوه صعود کرد. علی اسماعیلی، سید اله یار موسوی و دامون خادمی اعضای تیم شهرضا در این صعود بودند که هر سه از اعضای رسمی و آموزش دیده هیأت کوهنوردی شهرضا هستند.

این برنامه سنگین و فنی برای اولین بار به صورت تیمی از شهرضا با همکاری همنوردان هیأت فریدونشهر اجرا شد.

به گزارش برنا؛ قله شاهان کوه بلندترین قله استان اصفهان با ارتفاع 4040 متر واقع در فریدون شهر و جز قله های طرح ملی سیمرغ فدارسیون کوهنوردی است.