به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،محمد نفریه اظهار داشت :روند سالمندی در جهان گریبانگیر جامعه جهانی شده و درحال حاضر یک میلیارد سالمند در جهان داریم که این رقم درسال ۲۰۵۰ به دومیلیاردنفر می رسد.
 وی در ادامه افزود:ده درصد جامعه ایران درحال حاضر سالمند هستند و درسال  ۱۴۳۰از هر ۴نفرایرانی یک نفرسالمند خواهند بود و ۲۵درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می دهند.روند رشد سالمندی سه برابر رشد جمعیت ایران است.بیش از ۸۰درصد سالمندان ایرانی مستقل هستند و ۵درصد آنها کاملا به خانواده وابسته می باشند.
نفریه درباره علت انتخاب  اصفهان به عنوان شهر دوستدار سالمند گفت:اصفهان درحال حاضر شهری با ظرفیت بالا  در زمینه های شاخص های فرهنگی و زندگی است و ۱۲درصد جمعیت اصفهان سالمندان در اصفهان هستند.این شهر سالها مهد فرهنگ ایرانی اسلامی بوده و هدف گردشگران داخلی و خارجی است.
معاون توانبخشی بهزیستی خاطرنشان کرد:شهرهای دوستدار سالمند هدف گردشگران هستند و اصفهان می تواند الگوی خوبی برای دیگر شهرها باشد. همدلی و هماهنگی دبیرخانه شهر دوستدار سالمند اصفهان ما را ترغیب کرد اصفهان شهرپایلوت این طرح باشد و با حمایت صندوق معیت سازمان ملل متحد پایلوت این طرح را در اصفهان به اجرا گذاشتیم.
نفریه تصریح کرد: 
معاون توانبخشی بهزیستی در ادامه با اشاره به اینکه ریشه سالمندی خوب در کودکی و نوجوانی است،افزود:سیاست کلی بهزیستی این است که زندگی سالمندان در خانواده باشد و مراکز بهزیستی اولویت افراد بی فرزند باشد.افزایش بهداشت جامعه و توسعه یافتگی روند سالمندی را با آرامش همراه می کند.
وی خاطرنشان کرد: ۷۳درصداز سالمندان در شهرها هستند که نیاز به برنامه ریزی خاص شهری دارد و باید از ظرفیت سالمندی برای توسعه کشور استفاده کنیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: