به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،دیدار با مسعود فراستی باحضور علی خدایی،نویسنده خواهد بود و در این نشست او درباره سینما و کتاب با مخاطبان به گفتگو می پردازد.

وی همچنین در روز پنج شنبه 25 مهرماه کارگاهی باعنوان فرم ونقد در مجموعه شهرکتاب اردیبهشت برگزار می کند.

مسعود فراستی،منتقد سینما وسردبیر مجل فرم ونقد است. وی همچنین یکی از کارشناسان پرحاشیه و ثابت برنامه  هفت بود.

شرکت دربرنامه دیدار و گفتگو با مسعود فراستی آزاد ورایگان است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: