به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، حسن ساسانی اظهار داشت:برای کشت به هنگام پاییزه کشاورزان شرق و غرب اصفهان، بین تاریخ ٢٢ تا ٢۵ آبان، آب زاینده رود به مدت ۱٨ روز رهاسازی می‌شود.

 

وی در ادامه افزود:مجموع میزان حجم توزیع آب برای کشت پاییزه کشاورزان ۱٢۰ میلیون متر مکعب از سد زاینده رود است.
ساسانی خاطرنشان کرد:میزان ذخیره کنونی سد زاینده رود ۴٢٨ میلیون متر مکعب است؛ میزان حجم آب ورودی به این سد ۱٣ و خروجی آن ٢۴ متر مکعب بر ثانیه است