به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان ،براساس نتایج حاصل از طرح ارتقای پنج دانشگاه و پژوهشگاه برترکشور در تراز بین المللی، دانشگاه صنعتی اصفهان در دو شاخص تعداد مقالات پرارجاع به اعضای هیات علمی و سرانه فرصت مطالعاتی خارج از کشور در رتبه نخست، در شاخص نسبت تعداد ارجاعات مقالات چاپ شده در رتبه دوم و در شاخص تعداد شرکت های زایشی در جایگاه سوم کشور قرار دارد.

همچنین طبق اعلام معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بر مبنای نتایج طرح ارتقای پنج دانشگاه و پنج پژوهشگاه برترکشور به تراز بین المللی در سال ۹۷که طی دوسال گذشته به اجرا  درآمده است، دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، در رده های اول تا ششم کشور قرار گرفته اند.
بر این اساس، در شاخص تعداد مقالات پرارجاع به اعضای هیات علمی در پنج سال اخیر، دانشگاه صنعتی اصفهان در صدر کشور بوده و دانشگاه های صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر در رده های بعدی قرار دارند. 
در شاخص نسبت تعداد ارجاعات مقالات چاپ شده در این مدت نیز، دانشگاه صنعتی اصفهان پس از دانشگاه صنعتی شریف در رتبه دوم و جایگاه سوم این رده بندی نیز به دانشگاه امیرکبیر اختصاص دارد.
همچنین در شاخص تعداد شرکت های زایشی دانشگاه ها، دانشگاه صنعتی اصفهان پس از دانشگاه های صنعتی شریف وتهران، جایگاه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
براساس نتایج حاصل از این رده بندی، در شاخص سرانه فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه اول کشور و دانشگاه های علوم پایه زنجان و تهران در رده های بعدی قرار دارند.
 طرح ارتقای پنج دانشگاه و پنج پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین المللی، بعنوان یک طرح ده ساله، از اردیبهشت ماه سال 1396 و با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور در دستور کار معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته و هم اینک در سال سوم خود قرار دارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: