به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل زمستان ١٣٩٨ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) را منتشر کرده است. بر مبنای این گزارش تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٣٩٨ به ١٥,٠ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ١٠.٦ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل زمستان ١٣٩٨ به ٠,٣- درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل بدون تغییر بوده است. بیش­ترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخش‌­های خدمات (٤.١ درصد ) و معدن (٣.٤ درصد) است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٣٩٨ به ١٥,٠ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ١٠.٦ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل زمستان سال ١٣٩٧، ١٥.٠ درصد افزایش دارد. در میان بخش­های مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (٧.١- درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به یخش معدن (٣٣.٣ درصد) است.

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٨  نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ٣٦,٧ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١٣.٣ واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشور، کم­ترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (٤.٠- درصد ) و بیش‌ترین آن مربوط به بخش معدن (٤٥.١ درصد) است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: