به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا در متن این مصوبه آمده است:

اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴/ ۰۲ / ۱۳۹۹ در خواست شماره ۲۲۵/ ۱۰۱ مورخ ۲۹/ ۱ / ۱۳۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص استفاده ایران از وام بانک جهانی جهت تأمین تجهیزات بهداشتی و درمانی مبارزه با ویروس کرونا را به استناد ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مورد بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد:

١- سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) حداکثر مبلغ پنجاه و پنج میلیون و دویست و نود و هفت هزار ( ۰۰۰، ۲۹۷ ، ۵۵ ) یورو که شامل چهل و پنج میلیون و هفتصد هزار ( ۰۰۰، ۷۰۰ ، ۴۵) یورو به عنوان اصل تسهیلات و مبلغ نه میلیون و پانصد و نود و هفت هزار ( ۰۰۰، ۵۹۷ ، ۹) یورو هزینه های تبعی (سود، کارمزد و سایر هزینه ها از محل مجوز بند «الف» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تعیین می‌گردد.

٢- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ بازپرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه را مطابق جدول ذیل در بودجه سالانه پیشنهادی خود به سازمان برنامه و بودجه کشور لحاظ نماید.

۳- دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بر اساس جدول ذیل و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

۴- در اجرای این مصوبه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵/ ۲ / ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی) الزامی است.

۵- دستگاه اجرایی موظف است، گزارش عملکرد طرح را از زمان شروع اجرای آن هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر مراجع ذی ربط ارسال نماید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: