به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، در این دیدار گزارش سفر و بازدید کیتاک لیم؛ دبیرکل آیمو  از ایران  در اواسط شهریور ماه سالجاری  و  دیدار با محمد جواد ظریف؛ وزیر  امور خارجه ارایه گردید.

در این ملاقات، در خصوص موضوعات و دستور کارهای مهم مجمع بیست و پنج ایمسو نیز توضیحات مبسوطی در خصوص الزام استمرارخدمات  ارتباطات ماهواره ای اینمارست ارایه شد.

یست و پنجمین اجلاس مجمع ایمسو از تاریخ ۹ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۱۸ مطابق با۱۷ تا ۱۹ مهرماه ۱۳۹۷برگزار شد. اجلاس مجمع ایمسو هر دو سال یکبار با حضوراعضای این سازمان برگزار می شود.