به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «فرشاد مقیمی» که به تازگی از سوی وزیر صنعت، معدن وتجارت نظارت بر اجرای توسعه ساخت داخل را برعهده دارد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت توسعه ساخت داخل در تمامی صنایع و رشته فعالیت­ها ضروری است تا نمایشگاه دائمی نیازمندی های هر صنعت در شرکتهای بزرگ و برخی نهادها و دستگاه ها به ویژه نمایشگاه بین المللی و... ایجاد شود تا با مراجعه واحدهایی که امکان داخلی سازی آن نیازمندی ها را دارند، زمینه بررسی موضوع و توسعه ساخت داخل فراهم شود.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به مکاتبه با صنایع بزرگ بیان کرد: در تمامی نمایشگاه هائی که برگزار می شود باید بخشی از این نمایشگاه به ارائه نیازمندی های مرتبطی که باید داخلی سازی شوند، اختصاص داده شود، تا از این طریق بسترهای توسعه داخلی سازی با همت متخصصان ایرانی فراهم شود.

مقیمی برگزاری تورهای صنعتی و سوق کارآفرینان به بازدید از نمایشگاه نیازها و توانمندی ها را در تحقق این هدف استراتژیک موثر برشمرد وگفت:استفاده از ظرفیت ارتباط بین پیمانکاران صنایع کوچک و بزرگ (موضوع پروژه SPX) در تسریع داخلی سازی نیازهای خارجی و شناسایی توانمندی ها بسیار موثر است.