هفدهمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان البرز با پیشنهاداتی جهت برون رفت از وضعیت آلودگی ناشی از زباله ها همراه بود.

محمدرضا البرزی در "هفدهمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان" با اشاره به اهمیت مدیریت پسماند در شهر گفت: با وجود اقدامات مطلوب و سازنده ای که در این زمینه صورت گرفته است اما تحقق برنامه های مصوب، مستلزم اهتمام بیشتر دستگاه ها است تا شاهد استانی عاری از آلودگی های ناشی از پسماند باشیم.

در ادامه این نشست پیشنهاد ایجاد شهرک صنعتی بازیافت به تصویب کارگروه مدیریت پسماند استان رسید و اداره کل حفاظت محیط زیست نیز از مسئول پیگیری اقدامات قانونی این امر شد.

همچنین فرمانداری کرج نیز موظف شد تا مدیریت جمع آوری پسماندهای جاده کرج - چالوس را توسط دستگاه های مسئول آغاز نماید.

دانشگاه علوم پزشکی استان نیز با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست در خصوص نحوه و شرایط واگذاری جمع آوری پسماندهای پزشکی به بخش خصوصی نیز اقدام خواهد کرد.