نماینده عالی دولت در استان البرز از توسعه سرانه تخت های بیمارستانی تا سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از کرج، "سیدحمیدطهائی" گفت: با توجه به اینکه استان البرز در بخش سرانه های بهداشت و درمان از استانهای محروم کشور محسوب می شود در این خصوص با برنامه ریزی های بعمل آمده، در توسعه سرانه های بهداشتی و درمانی، امسال 40 میلیارد ریال از سرفصل اعتبارات استانی به گسترش تخت های بیمارستانی اختصاص پیدا کرده است.

وی با اشاره به محرومیت های استان در این بخش خاطرنشان کرد: سهم کشور از سرانه تخت های بیمارستانی به ازای هر یکهزار نفر، 1/7 دهم درصد است در حالی که این رقم در استان البرز به زیر نیم درصد می رسد.

طهائی تصریح کرد: با تلاش های انجام شده و رایزنی های بعمل آمد با وزارت بهداشت و درمان در صدد آن هستیم تا ظرفیت تخت های بیمارستانی را تا سال آینده به 2 برابر برسانیم.