دبیر کمیته مستندسازی ابلاغیه های اداری اداره کل آموزش وپرورش استان البرزاز برگزاری جلسه تبیین شیوه نامه مستندسازی با حضورروسای ادارات آموزش وپرورش استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری برنا از کرج، مصطفی افشار بااعلام این خبراظهارداشت:شیوه نامه جدید مستندسازی ابلاغیه اداری جلسه ای باحضور اعضاء اصلی کمیته و روسای گروهها و ادارات داخلی آموزش وپرورش استان البرزدر مرکز رفاهی قلم  برگزار شد.

در این جلسه عباس سلطانیان معاون آموزش متوسطه و مسئول کمیته مستندسازی ابلاغیه های اداری اداره کل استان شیوه نامه جدید مستند سازی ابلاغیه اداری راتشریح وتبیین کرد.

سلطانیان وظایف اصلی کمیته مستندسازی را ، پیشگیری از ایجاد تعهدات ، پرهیز از بخشی نگری ، جلوگیری از تصدی گری ، پیشگیری از تداخل وظایف حوزه ها و نهایتا جلوگیری از تکرار بخشنامه ها برشمرد.

افشاراظهارداشت:آگاهی بخشی به مناطق و مدارس در خصوص اجرای صحیح بخشنامه ها؛تهیه ابلاغیه های اداری بر مبنای شیوه نامه جدید وزارتی؛ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در ارسال ابلاغیه ها وکاهش 20 درصدی ابلاغیه های اداری در سال 94 نسبت به سال 93 با توجه به تاکید مقام عالی وزارت از جمله مواردی استکه در این شیوه نامه بررعایت آنها تاکیدشده است.

دبیرکمیته مستندسازی آموزش وپرورش استان البرزافزود:در صدور بخشنامه ها و ابلاغیه ها انطباق مفاد ابلاغیه ها با اسناد بالادستی ؛بهینه سازی هزینه های مالی –اداری و نیروی انسانی و رعایت اصول تفویض اختیار و تمرکز زدایی و افزایش مشارکت در انجام فعالیت هابایدمورد توجه قرارگیرد.

وی گفت:در این جلسه باهدف کاهش تعداد ابلاغیه های اداری راهکارهای اجرایی به این شرح ارائه شد:به منظور تقویت مدارس تعداد ابلاغیه های ارسالی باید کاهش یابد؛کیفی تر شدن ابلاغیه های ارسالی به مدارس؛با افزایش و تشدید نظارت بر اجرا ، ابلاغیه هایی که جنبه تاکیدی دارند کاهش و در صورت امکان حذف شوند وابلاغیه هایی که جنبه اجرایی در مدارس دارند باید قبل از شروع سال تحصیلی و به صورت تقویم زمانبندی و تجمیع شده ارسال شود.